VSK DUŠEK, NEHVIZDY

ACSクレ-ン容量5t/長さ3,77 mとランウェイを設置.

Nehvizdy 市の VSK Dušek社にACSクレ-ン容量5t/長さ3,77 mとランウェイを設置.

VSK DUŠEK, NEHVIZDY