Statické výpočty a normy pro jeřábové konstrukce

Statické výpočty

Statické výpočty jsou procesem analýzy silových účinků, které působí na jeřábové ocelové konstrukce. Tyto výpočty zahrnují posouzení různých faktorů, jako jsou zatížení vlastní vahou jeřábu, zatížení manipulovanými náklady, působení větru, teplotní vlivy a další vnější faktory, které mohou ovlivnit stabilitu a bezpečnost konstrukce. Statické výpočty jsou založeny na principech mechaniky a pevnostních analýzách, které jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jeřábových zařízení.

Je důležité si uvědomit, že jeřábové ocelové konstrukce zahrnují nejen samotné jeřáby, které jsou řazené do strojích zařízení, ale také ocelové konstrukce stavební, které jsou těmito jeřáby zatíženy. Pro jejich statické posouzení je proto nutné zvolit vždy správné statické normy, podle kterých se provede statické posouzení dané konstrukce.

Statické normy

Při provádění statických výpočtů je nezbytné dodržovat příslušné statické normy, které poskytují směrnice a požadavky pro návrh, konstrukci a zkoušení jeřábových ocelových konstrukcí. Následující výpis obsahuje přehled některých norem, které lze při statickém posouzení použít. Nejedná se o kompletní seznam všech platných norem, ale pouze o výpis některých nejdůležitějších:

ČSN EN 13001-2: Tato norma specifikuje zatížení a kombinace zatížení pro výpočet účinků zatížení na jeřáb jako základ pro prokázání způsobilosti jeřábu a jeho hlavních komponent. Používá se spolu s dalšími obecnými částmi řady norem EN 13001. 

ČSN EN 13001-1-3: Tato norma udává metodiky pro posudek pevnosti ocelových konstrukcí jeřábů a podporových konstrukcí, s důrazem na jejich odolnost vůči statickému zatížení. Norma definuje postupy pro výpočet nosných prvků, kontroly únosnosti materiálů pro zatížení zjištěné pomocí normy ČSN EN 13001-2, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a spolehlivost během provozu.

ČSN EN 1991-3 Tato norma specifikuje užitná zatížení způsobená jeřáby na jeřábových drahách a zatížení způsobená strojním zařízením, která zahrnují, podle potřeby, dynamické účinky a brzdné, rozjezdové a mimořádné síly. Tato norma se používá pro výpočet zatížení stavebních konstrukcí, které jsou zatížené jeřáby.

ČSN EN 1993-6: Obsahuje pravidla pro navrhování konstrukcí jeřábových drah podepírajících jeřáby. Jsou zde uvedeny pravidla pro mostové jeřáby osazené shora na nosnících jeřábových drah, pravidla pro mostové jeřáby podvěšené pod nosníky jeřábových drah a pravidla pro drážky sloužící pro pojezd kladkostrojů.

ČSN EN 15011: Tato norma stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se mostových a portálových jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma dále obsahuje některá důležité doplnění, která se použijí pro statické posouzení spolehlivosti a únosnosti částí ocelových konstrukcí jeřábu.